Broballe Mejeri

1868 – 1928 Broballe Andelsmejeri’s 60 Aars Bestaaen

Afskrift af særtryk af Nordsl. Landbrugs og Mejeritidende

Aaret 1868 besluttede 8 gaardejere i Broballe, Hans C. Eriksen, Mads Hansen, Steffen Steffensen, Hans Jørgensens Enke, Peter Abraham, Peter Thøjsen, Hans Kolmos og Nikolaj Petersen, at bygge et mejeri, for derigennem i fællesskab at indvinde en højere værdi af deres mælk. Vi bar jo allerede dengang noget af en Andelstanke. Der blev bygget Stuehus, store rummelige Mejerilokaler, Osteri, Svinesti til ca. 100 Svin, Hestestald, Vognskur og vaskehus, saa samtlige Lokaler omfatter ca. 700 Kvdrtm. Grundflade. Mejeriet blev bortforpagtet til Christian Jørgensen fra Svenstrup, som var Forpagter til 1885, da der indlagtes Damp- og Maskinkraft.

AF MEJERIETS HISTORIE

Mejeriet begyndte som et Bøtte-mejeri, mælken blev hensat i kølige Kældere og anbragt i store Jernbakker, og efter ½ Dags Tid blev Fløden aftaget, syrnet og kærnet. Dette foregik med Hestekraft. Senere overgik man til Vand-mejeri. Skummetmælken blev ostet og Vallen brugt til Svinene. Aaret 1885 – 86 indlagtes der Kedel, Dampmaskine og Burmeister & Wains Centrifuge. 1887 solgtes Mejeriet til Oksbøl Sogns Interessentskab for 30.000 Mark og begyndte sin Virksomhed den 1. Juni med 62 Leverandører. 1887 – 88 leveredes der til Mejeriet 2.962.394 Pund Mælk med et Forbrug af 27,55 Pund Mælk til 1 Pd Smør. Aaret 1913 , Aaret før Krigen, leveredes der Mælk fra 109 Leverandører, ialt 5.231.884 Pd. Mælk. I 1928 er der indleveret 5.749.991 Pd. Mælk. Hele Mejeriet blev i 1920 ombygget, der indlagtes Kølemaskine, Transmissionen af otte Maskiner blev omlagt.

1925 den 22. Juni brændte Mejeriet. Aarsagen var Gnisterne fra Skorstenen, som antændte Taget, da Mejeriet var tækket med Straatag. Det ny Mejeri blev opført 1925 – 26 i sin nuværende moderne Skikkelse. Arkitekt var Jep Fink, Aabenraa. Mejeriet toges i Brug første Gang den 28. Marts 1926. Af Formænd har Mejeriet siden 1887 haft 3, fra 1887 – 88 Gdr. Nikolaj Petersen, Broballe, fra 1888 – 1910 Gdr. Christen Madsen, Mels og fra 1910 Gdr. Christen P. Schmidt, Broballe. Af Bestyrere har der været 3, 1887 – 1892 Nikolai Dau, nuværende Dyrlæge Dau, Havnbjerg, 1892 til sin Død 1925 Lorens P. Christensen, 1926 til nu Christen M. Jessen.

Tirsdag den 27. November Aften kl. 6½ fejrer Mejeriets Interessenter med deres Hustruer en festlig Sammenkomst i Petersens Gæstgivergaard i Oksbøl.

Broballe Andelsmejeri nedlægges på en generalforsamling den 27. september 1967.

Der kan læses mere om Broballe mejeri i Oksbøl Sogn, Historier, Fortællinger 2